Nasze usługi

Modernizacja

Maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego zaliczane są do największych maszyn samojezdnych - maszyn z natury długowiecznych, przy których zabudowane mechanizmy mogą być i są wymieniane i modernizowane podczas remontów, natomiast stalowy ustrój nośny wg dotychczasowej praktyki w zasadzie nie podlegał istotnym innowacjom konstrukcyjnym.

Wzrost trwałości ustroju nośnego decyduje zasadniczo o wzroście trwałości całej maszyny i można to osiągnąć drogą jego częściowej lub całkowitej wymiany.

Stare

Nowe

W ostatnich kilkunastu znacznie rozwinęła się i udoskonaliła technika wytwarzania nowoczesnych, stalowych ustrojów nośnych maszyn. Pozwala to na zakwalifikowanie wysięgników koła czerpakowego, masztów, cięgien itp. zespołów konstrukcyjnych jako zespoły wymienne, podobne jak mechanizmy.

Zdobyte doświadczenia projektowe, badawcze i realizacyjne pozwalają ogólnie stwierdzić, że usuwając w głównej konstrukcji nośnej podwozi stwierdzone niedociągnięcia projektowe i konstrukcyjne oraz zmieniając na nową konstrukcję stalową nadwozi można rozpatrywać, z dużą szansą na powodzenie, wzrost trwałości eksploatacyjnej maszyn 30 letnich o dalsze 25 lat.

Wszystkim dotychczas zmodernizowanym maszynom wymieniono podstawowe zespoły napędowe na odpowiadające standardom nowych maszyn co w konsekwencji prowadzi do znacznego podniesienia walorów eksploatacyjnych i obniżenia nakładów na remonty. Część elektryczna i elektroniczna zmodernizowanych maszyn jest całkowicie nowa – odpowiadająca najnowszym standardom w tej dziedzinie techniki.

Uzyskany w wyniku kompleksowej modernizacji poziom bezpieczeństwa odpowiada aktualnie obowiązującym przepisom i normom w tym zakresie.