1. KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Danych Osobowych jest SKW PROJEKT sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul.
  Armii Krajowej nr 51A, 59-900 Zgorzelec zwana dalej Spółką.
  2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych dostępne są w siedzibie Spółki
  oraz przez kontakt za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem skw@skw.pl
  3. Spółka przetwarza niezbędne dane w celu sprzedaży towarów i usług, realizacji umów oraz
  w związku z ciążącymi na Spółce obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, jak ustawa
  o VAT, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy.
  4. Spółka przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO lit. a), tj. na podstawie zgody osoby, lit. b)
  tj. w celu niezbędnym do realizacji umowy, lit. c) tj. w celach wypełniania obowiązków prawnych
  oraz lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę na podstawie art. 6
  ust. 1 pkt f RODO tzn. celem dochodzenia ewentualnych roszczeń przez którąkolwiek ze stron.
  5. Przetwarzane dane są odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby
  do tego upoważnione.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej
  rozwiązaniu – do upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej
  realizacją oraz w obowiązkowym okresie przechowywania i archiwizowania dokumentów
  rozliczeniowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
  W przypadku danych gromadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, okres
  ich przetwarzania jest ograniczony do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych
  roszczeń.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  w dowolnym momencie. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych
  w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu
  z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa,
  zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych
  prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów,
  praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
  osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że
  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
  10. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje,
  tj. nie będą podlegały profilowaniu.